Автоматизированы процессы планирования и MES диспетчеризации серийного производства ООО "ЮТЕМ-ИНЖИНИРИНГ" с помощью автоматизированной системы BAS ERP

Тип проекту:
Автоматизація
Виконавець проекту:
Всі впровадження цього автора:
Дивитись »
Впроваджена програма автоматизації:
BAS ERP
Галузь:
Виробництво, ПЕК > : Металургійна промисловість, металообробка
Канали збуту:
Оптова торгівля

Автоматизовано наступні функції:

 • Облік та звітність за міжнародними та національними стандартами >
  • Облік та звітність за національними стандартами >
   • Україна
 • Документообіг (ECM) >
  • Облік договорів
  • Облік і контроль виконання доручень
  • Облік і зберігання документів
 • Закупівлі (постачання) і управління відносинами з постачальниками >
  • Оформлення замовлень постачальникам
  • Взаєморозрахунки з постачальниками
  • Облік приходу ТМЦ
  • Формування графіка оплати постачальникам
  • Управління ланцюжками поставок
  • Облік невідфактурованих поставок
 • Управління виробничими процесами та наданням послуг >
  • Облік виробничих замовлень
  • Планування потреби в матеріалах
  • Управління даними про технологію виробництва (маршрутні карти)
  • Планування потреби в потужностях
  • Цехове (позмінне) планування виробництва
  • Диспетчеризація виробництва на рівні цеху
  • Сертифікація якості сировини і продукції
 • Управління продажами, логістикою та транспортом (SFM, WMS, TMS) >
  • Склад та логістика >
   • Управління складськими запасами
   • Резервування ТМЦ
   • Облік ТМЦ в цехових коморах
   • Комплектація та розукомплектація ТМЦ
  • Продажі (збут), сервіс, маркетинг >
   • Ціноутворення, прайс-листи
   • Оформлення замовлень покупців
   • Розрахунок нормативної собівартості замовлень
   • Облік продажів
   • Формування графіка надходження оплат
   • Взаєморозрахунки з покупцями
   • Оптова торгівля
 • Управління проектами та портфелями проектів >
  • Облік господарських операцій за проектами
 • Інше >
  • Інші можливості

Інші реалізовані можливості:

• планирование и MES диспетчеризация серийного производства, в том числе пооперационное планирование производства. • процессы постановки задач, контроля исполнения поручений, согласования договоров, подготовки проектов и документооборота (путем интеграции информационной системы BAS ERP с программой стороннего разработчика).

Виконано наступні роботи:

 • Установка програмного забезпечення на комп'ютери замовника
 • Консультації з вибору програмного забезпечення та варіантів його супроводу
 • Продаж обраних програмних продуктів
 • Введення початкових залишків/допомога під час введення початкових залишків
 • Збір та аналіз вимог замовника до автоматизованої системи
 • Початкові налаштування типового/галузевого рішення (програми) для початку ведення обліку
 • Методичне забезпечення специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (вимоги до адаптації)
 • Планування етапів робіт, складання календарного плану робіт
 • Створення інтерфейсів та наборів прав користувачів
 • Технічна реалізація специфічних особливостей обліку та управління в системі автоматизації (адаптація)
 • Інтеграція зі сторонніми системами автоматизації

Роботи з адаптації:

В ходе первого этапа проекта было выполнено техническое проектирование системы, разработаны технические решения и выполнены необходимые Заказчику доработки, проведено обучение пользователей по стандартному и доработанному функционалу.
В ходе проекта были выполнены существенные доработки, ключевые из них:
• доработаны механизмы MES диспетчеризации для расширенного использования механизмов заполнения «по умолчанию» различных реквизитов при создании документов «Маршрутный лист»;
• доработан справочник «Сертификаты номенклатуры» для внесения дополнительных данных на основании документов, полученных от поставщиков основного материала;
• внесен новый документ «Паспорт» для формирования документов на отгрузку готовой продукции с учетом серии готовой продукции и серии основного материала, из которого была изготовлена готовая продукция;
• разработана дополнительная печатная форма «Заказ поставщику»;
• доработан документ «Маршрутный лист производства» и изменена печатная форма маршрутного листа для увеличения числа ответственных лиц, подписавших маршрутный лист производства;
• разработан механизм интеграции информационной системы BAS ERP с программой стороннего разработчика.

Роботи з інформаційно-технологічного супроводу (ІТС):

 • Використовується інтернет-версія ІТС та інтернет-сервіси ІТС
 • Здійснюється консультування з методологічних питань роботи з програмними продуктами
 • Здійснюється консультування з технічних питань роботи з програмними продуктами
 • Оформлено пільговий супровід ІТС
 • Виконано налагодження та перевірку доступу до сайту підтримки користувачів
 • Виконане індивідуальне або групове навчання в роботі з інформаційною системою ІТС
 • Проводиться оновлення платформи і типових рішень, діагностика стану інформаційної бази, створення архівних копій

Додаткова інформація:

До внедрения новой ERP системы на предприятии производственный, управленческий и финансовый учёт вёлся в разных информационных системах (ИС), которые, в свою очередь, поддерживались разными обслуживающими компаниями. Такое решение автоматизации управления бизнес-процессами предприятием позволяет определить финансово-экономические показатели для каждого вида деятельности, но создает ряд интеграционных проблем, проблем взаимодействия систем, отсутствие системы оперативного контроллинга, которые не могут быть решены без внедрения новой современной системы ERP в связке с системой стороннего разработчика:
• отсутствует автоматизации процессов взаимодействия ИС для автоматического получения управленческой информации;
• происходит ручное дублирование нормативно-справочной информации (НСИ) и финансово-хозяйственных операций в разных ИС;
• невозможность сопоставимости аналитических разрезов в отчетах при использовании различных объектов НСИ в различных базах данных ИС;
• повышенная трудоемкость (невозможность) обновления ИС;
• невозможность создать корректную информацию о прослеживаемости оборота ТМЦ по цепочке «Сырье – Производство – Готовая продукция»;
• недостаточная оперативность формирования ежедневной отчетности;
• жизненный цикл существующих ИС составляет более 5-ти лет, что в свою очередь затрудняет их дальнейшее развитие, доработки и интеграцию в связи с растущими потребностями компании.
Переход на новую ИС «BAS ERP», интегрированную с программой стороннего разработчика, позволит получить преимущества автоматизации бизнес-процессов и оперативное получение данных.
В связи с этим собственниками UTEM было принято решение провести анализ существующих на рынке ИС по автоматизации управления бизнес-процессами предприятия. Были рассмотрены 14 различных программ.

Результатами анализа стало решение о внедрении новой ИС на базе программного комплекса BAS ERP и программы стороннего разработчика. Основными задачами проекта внедрения новой ИС стали:
• проведение обследования существующих бизнес-процессов предприятия и формирования границ проекта;
• проведение реинжиниринга основных бизнес-процессов предприятия:
- проектирование;
- управление проектами;
- производство;
- закупки;
- материальный склад, склад готовой продукции;
- продажа;
- управление персоналом;
- документооборот;
- бюджетирование;
- финансовый учет;
- финансовая и управленческая отчетность;
- другие основные бизнес-процессы, требующие реинжиниринга.
• постановка технических заданий по разработке системы «Автоматизации системы управления предприятием» (далее АСУП) по ключевым аспектам деятельности предприятия, изложенных в п.2 основных задач проекта но, не ограничиваясь ими;
• проведение планирования внедрения АСУП;
• выполнение плана внедрения АСУП, в том числе пуск-наладку и обучение персонала;
• описание бизнес-процессов после реинжиниринга и формализация документации АСУП;
• корректировка документации системы менеджмента качества.

Для реализации проекта были выбраны 2 компании: «REARDEN GROUP. ИНФОРС» и «Научно-экономический центр «Инфосервис», которые обладают успешным опытом внедрений крупномасштабных проектов на производственных предприятиях, в том числе машиностроительной и энергетической промышленности, и имеющие высокую квалификацию специалистов.
Первый этап проекта длился 5 месяца: с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 г.
Руководитель проекта со стороны компаний внедрения Панченко Игорь Владимирович. Руководитель группы внедрения Макарова Наталья Николаевна. Куратор проекта Карпухно Сергей Олегович.

В ходе первого этапа проекта было выполнено техническое проектирование системы, разработаны технические решения и выполнены необходимые Заказчику доработки, проведено обучение пользователей по стандартному и доработанному функционалу.
На сегодняшний день автоматизированы следующие участки бизнес-процессы:
• управление продажами;
• управление закупками;
• управление запасами;
• управление серийным производством;
• планирование и MES диспетчеризация серийного производства, в том числе пооперационное планирование производства.

Первый этап Проекта завершен 31 марта 2021 г., система запущена в промышленную эксплуатацию с 15.05.2021 г.
На сегодняшний день продолжается внедрение следующих этапов Проекта, оптимизация работы системы и выполнение необходимых доработок.

В результате внедрения первого этапа на предприятии:
• автоматизирован процесс планирования и MES диспетчеризации серийного производства в единой информационной системе, что обеспечило руководству оперативное получение информации и полноценные инструменты для контроля и анализа производственного направления деятельности предприятия;
• автоматизированы процессы управления закупками и продажами, что позволяет формировать закупки с учетом потребностей производства и оптимизировать затраты на запасы материалов в производстве;
• внедрение интеграции BAS ERP с программой стороннего разработчика позволяет оптимизировать бизнес процессы производственной деятельности предприятия и увеличивает контроль бизнес процессов;
• автоматизированы процессы постановки задач, контроля исполнения поручений, согласования договоров, подготовки проектов и документооборота
• количество автоматизированных рабочих мест – 15, одновременно работающих пользователей 10.

Впроваджено в:

 • ООО "ЮТЕМ-ИНЖИНИРИНГ"
 • UTEM – группа компаний, специализирующейся на разработке и внедрении современных решений в энергетике, промышленности, сооружении энергетических и промышленных объектов «под ключ». UTEM предоставляет полный комплекс инжиниринговых услуг, включая разработку ТЭО инвестиций, стадии «проект», прохождение экспертизы проектной документации и разработку «рабочей документации». Заводы UTEM производят элементы, детали и блоки технологических трубопроводов, изготавливают нестандартное оборудование, технологические ёмкости, баки и металлоконструкции различного назначения. Более чем 90-летние традиции, институциональная память, квалифицированный персонал, внедрение современных технологий проектирования, строительства и обеспечения качества, позволяет UTEM предлагать Клиентам оптимальные решения в разработке и внедрении технологий, ориентированных на бизнес Клиентов. ЮТЕМ-ИНЖИНИРИНГ - разработка ТЕО инвестиций, базовое проектирование, разработка технологической документации (ТД) и проектов производства работ (ППР), управление проектами, монтаж трубопроводов и технологического оборудования, выполнение пусконаладочных работ и ввод обьектов в эксплуатацию;
 • Загальна кількість співробітників, включно з філіями: 485
 • Буча
 • 15.05.2021

Параметри впровадження:

 • Автоматизовано робочих місць: 15
 • З них одночасно працюють:
  • В режимі товстого клієнта: 10
 • Варіант роботи: Файловий (Сервер бази даних IBM DB2)

Інші параметри:

Количество справочников - более 500, видов документов - более 120; количество вводимых документов в день 100-150; среднее число строк в одном документе 3-10; обьем информационной базы 2 Гб.

Підтвердження: